Privacy Policy

Privacyverklaring
De persoonlijke gegevens van de klant zullen niet zonder diens toestemming aan derden worden verstrekt of voor enig ander doel buiten de eigen administratie van EspressoPowerHouse worden gebruikt, met uitzondering van de wettelijke verplichtingen om die gegevens desgevraagd aan de bevoegde instanties en/of personen te verstrekken.

Persoonsgegevens
Onverminderd het bepaalde in bovenstaande Privacyverklaring draagt EspressoPowerHouse er zorg voor dat de verzameling en verwerking van persoonsgegeven voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. EspressoPowerHouse gebruikt de door haar verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Het verlenen van diensten, service en het uitvoeren daarvan, via de website gesloten overeenkomsten en de facturering van haar diensten;
2. Het verstrekken van informatie over diensten van EspressoPowerHouse;
3. Indien overeengekomen, het verstrekken van de gegevens aan zorgvuldig geselecteerde partners van EspressoPowerHouse met als doel om de persoonsgegevens te gebruiken om per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen van deze partners te versturen;
4. Het creëren van bezoekersprofielen, onder meer door het koppelen van:
a. door bezoekers op de website van EspressoPowerHouse ingevoerde persoonsgegevens en
b. overige door EspressoPowerHouse gegenereerde gegevens aan (persoons)gegevens die EspressoPowerHouse via haar andere websites heeft verkregen;
5. Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen zoals genoemd in de Privacyverklaring.